הנחיות מרחביות

הנחיות מרחביות הן רובד נוסף, חדש, במערכת התכנון. הן כפופות לכל קביעה שנקבעה בחוק, בתקנות ובתכניות סטטוטוריות, אך הן גוברות על שיקול דעת המהנדס.
תפקידן העיקרי של ההנחיות הוא להבטיח שקיפות וודאות, ולמנוע מצב בו מגיש הבקשה 
לפטור יחרוג מכללים תכנוניים שיוחדו למרחב התכנון.
הנחיות מרחביות יאפשרו לכוון את הבניה הפטורה מהיתר לאופי הישוב, השכונה או הרחוב.
קבלת פטור מהיתר כפוף 
לעמידה בהנחיות המרחביות או בתנאים שקבעה הוועדה, וכל בניה אחרת, גם אם תהיה תואמת לחוק ולתקנות - תחשב עבירת בניה.

ההנחיות המרחביות אושרו בוועדת משנה של הוועדה המקומית מס' 20160006 מתאריך 7/6/16.

הנחיות מרחביות יזרעאלים

הנחיות מרחביות לקיבוץ מגידו ביעוד מגורים ב'

הנחיות מרחביות אלונים

הנחיות מרחביות שריד- מגורים א,ב לפי תכנית ג/12407, 254-0284950