טפסים

כתב התחייבות לתכנית מפורטת/כתב שיפוי
כתב התחייבות להפקעה

מחלקת רישוי

לידיעת עורכי הבקשות להגשת בקשה למידע ברישוי זמין
לידיעת עורכי הבקשות להגשת בקשה להיתר בנייה ברישוי זמין

הנחיות לאופן העלאת ועריכת קבצים לבקשת מידע

 

טפסים לשלב תנאים מוקדמים להיתר

בקשה לפטור מהחובה להקים מקלט ו/או להגדיל מקלט קיים
טופס בקשה לפיקדון לצרכי פתיחת תיק במערכת רישוי זמין
נוסח פרסום לבקשה להקלות

טפסים לשלב בקרת תכן

הצהרת עורך הבקשה לרשות מקרקעי ישראל
הצהרת מהנדס לחישובים סטאטיים
הצהרה למינוי עתידי לקבלן לביקורת (במידה ועדיין אין קבלן רשום)
הצהרה למינוי עתידי לאחראי לביקורת ושלד (במידה ועדיין אין מינוי)

טפסים לשלב תחילת עבודות

פינוי פסולת בניין מאתר בניה
מינוי אחראי ביקורת ואחראי לביצוע שלד
מינוי קבלן רשום

טפסים שונים

תצהיר התחייבות להיטל השבחה
תצהיר בעלים חוכרים
היתר לעבודה מצומצמת לצובר גז
שאלון למפעלי תעשיה לתכלית מונעת זיהום סביבתי - משרד הבריאות 
טופס בקשה למידע הנדרש להיתר - משרד החקלאות
שאלון של משרד איכות הסביבה
מתקנים פוטו-וולטאיים
שאלון סביבתי למבנה תעשיה

הנחיות כיבוי אש לבתים פרטיים

 

מחלקת פיקוח

שלבי דיווח לטופס 4
חוות דעת לקראת טופס 4- נגישות