אגרות והיטלים

אגרות והיטלים

  • פיקדון - סעיף ​1.00.13 (א) עם הגשת בקשה להיתר ישלם המבקש לוועדה המקומית 20% מסכום האגרה המשוערת המשתלמת בעד ההיתר

           טופס בקשה לפיקדון לצרכי פתיחת תיק במערכת רישוי זמין

  • אגרת בניה -  היא חלק מהתשלומים בגין הוצאת היתר בניה הנקבעת בהתאם לשטח או נפח הבניה המבוקש לפי מהות וסוג העבודה. האגרה נגבית מכוח התוספת השלישית לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות).
  • היטל השבחה - היטל המשולם עבור עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. שיעור ההיטל הינו מחצית ההשבחה ומשולם לוועדה המקומית, חבות היטל השבחה נבדקת על ידי שמאי הוועדה.