בדיקת חבות היטל השבחה

היטל השבחה

לצורך בדיקת שמאי הוועדה עבור היטל השבחה יש להעביר לאחר קבלת החלטת הוועדה את המסמכים הבאים לבודק ההיתרים לפי היישוב המבוקש: גרמושקה בפורמט pdf, החלטת וועדה, קרקע בבעלות פרטית יש לצרף נסח טאבו, קרקע בבעלות רשות מקרקעי ישראל או רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל יש לצרף חוזה חכירה ונסח טאבו.

 

קביעת היטל השבחה (שומה)

  1. גובה היטל ההשבחה נקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית המעריך את הנכס. גובה ההיטל מחושב על פי מצב תכנוני, פיזי ומשפטי של הנכס.
  2. כאשר מדובר בהשבחה מכוח תכנית חדשה - תקבע השומה בשני מצבי תכנון: לפני אישור התכנית ולאחריה.
  3. כאשר מדובר בשימוש חורג ו/או הקלה - תקבע ההשבחה ע"י שמאי מקרקעין ליום אישור השימוש החורג ו/או ההקלה ותתייחס לעליית שווי המקרקעין.
  4. בנושאים שמאיים ומשפטיים - הנישום רשאי לפנות לשמאי מכריע.

השגה וערר על השומה

ניתן לערור על שומת היטל ההשבחה בתוך 45 ימים מהמועד בו נתקבלה השומה אצל הנישום.  במקרה של השגה על עצם החיוב בהיטל השבחה, ניתן לערור לוועדת ערר בתוך 45 יום מקבלת מכתב זה.
כתובתה:  וועדת הערר מחוז צפון, ת.ד. 1221 נצרת עילית 17110.

במקרה של השגה על גובה החיוב, ניתן לפנות בתוך 45 יום מקבלת מכתב זה ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין בבקשה למנות שמאי מכריע, באמצעות אתר האינטרנט של משרד המשפטים בכתובת: www.justice.gov.il
בעת הגשת ערר על שומת היטל ההשבחה ניתן לשלם מחצית מסכום היטל ההשבחה ולהמציא ערבות בנקאית על היתרה כתנאי לקבלת היתר בניה או לקבלת אישור לטאבו. במקביל יימשך הליך בירור השומה.

תשלום היטל ההשבחה יהיה בעת מימוש הזכויות הבאות:

  1. העברת זכויות במקרקעין הטעונה רישום.
  2. מתן היתר בניה המסתמך על תכנית משביחה.
  3. אישור הקלה או שימוש חורג.
  4. שימוש בפועל במקרקעין בהתאם לתכנית משביחה.