טפסים

הצהרה על מבנה שנבנה לפני שנת 65 (לבקשת מידע להיתר)

כתב התחייבות לתכנית מפורטת/כתב שיפוי
כתב התחייבות להפקעה

מחלקת רישוי

הדרכה למילוי הגשה מקוונת להיתר
הנחיות להגשות תיקי מידע במערכת המקוונת
מדריך להגשת תיקי מידע

טפסים לשלב תנאים מוקדמים להיתר

בקשה לפטור מהחובה להקים מקלט ו/או להגדיל מקלט קיים
טופס בקשה לפיקדון לצרכי פתיחת תיק במערכת רישוי זמין
נוסח פרסום לבקשה להקלות

טופס אישור עקרוני למי מגידו

 

טפסים לשלב בקרת תכן

הצהרת עורך הבקשה לרשות מקרקעי ישראל
הצהרת מהנדס לחישובים סטאטיים
הצהרה למינוי עתידי לקבלן לביקורת (במידה ועדיין אין קבלן רשום)
הצהרה למינוי עתידי לאחראי לביקורת ושלד (במידה ועדיין אין מינוי)

טפסים לשלב תחילת עבודות

פינוי פסולת בניין מאתר בניה
מינוי אחראי ביקורת ואחראי לביצוע שלד
מינוי קבלן רשום

טפסים שונים

תצהיר התחייבות להיטל השבחה
תצהיר בעלים חוכרים
היתר לעבודה מצומצמת לצובר גז
שאלון למפעלי תעשיה לתכלית מונעת זיהום סביבתי - משרד הבריאות 
טופס בקשה למידע הנדרש להיתר - משרד החקלאות
שאלון של משרד איכות הסביבה
מתקנים פוטו-וולטאיים
שאלון סביבתי למבנה תעשיה

הנחיות כיבוי אש לבתים פרטיים