הנחיות כלליות להליך אישור תכנית בינוי ערים (תב"ע)

 • את התב"ע יש לערוך ע"פ נוהל מבא"ת המתפרסם באתר האינטרנט של משרד הפנים. כתובת האתר www.moin.gov.il
 • טרם הגשת התב"ע יש להחתים את יזם התכנית, עורך התכנית, וועד / אגודה של הישוב בתחומה מצויים המקרקעין.
 • את התב"ע יש להגיש, בשלב זה, בעותק אחד לוועדה המקומית.
 • לאחר בדיקת התב"ע התכנית תשובץ לדיון בוועדה המקומית אשר בה יוחלט האם התכנית הינה בסמכות הוועדה המקומית או בסמכות הוועדה המחוזית  והאם להפקידה, להמליץ להפקידה או לדחותה.
 • תכניות בסמכות וועדה מחוזית יועברו לאחר התיקונים ועם המלצת הוועדה המקומית לוועדה המחוזית, ע"י היזם או המתכנן.  ההליך בוועדה המחוזית זהה מבחינה סטטוטורית להליך בוועדה המקומית, המפורט להלן.
 • תכניות בסמכות וועדה מקומית: התכנית תתוקן ע"פ הנחיות המחלקה וע"פ החלטת הוועדה.
 • לאחר הגשת 4 עותקים מתוקנים של התכנית יימסר למגיש התכנית נוסח פרסום ההפקדה.
 • את נוסח הפרסום יש לפרסם בשלושה עיתונים כדלהלן: עיתון יומי נפוץ, עיתון בשפה הערבית ועיתון מקומי ולהעביר לוועדה גזרי עיתונים להוכחת הפרסום ומועדו.
 • הודעה בדבר הפקדת התכנית תפורסם באתר על שלט גדול ע"פ הנחיות הוועדה בעת מתן נוסח הפרסום. יש להודיע לוועדה מתי נתלה השלט ומתי הוסר,
 • הכל בהתאם להוראות מדויקות אשר יימסרו יחד עם נוסח הפרסום. תשומת לבכם לכך כי הליך פרסום הפקדה לא תקין עלול לבטל את ההליך כולו.
 • הוועדה תשלח את נוסח הפרסום לפרסום בילקוט הפרסומים.
 • לאחר תום חודשיים מיום פרסום ההפקדה בעיתונים והעברת התכנית לבדיקת לשכת התכנון המחוזית - הוועדה המקומית תדון בתכנית לקראת מתן תוקף.
 • כל זאת בתנאי שלא הוגשו התנגדויות.
 • באם הוגשו התנגדויות לתכנית, תדון הוועדה בהתנגדויות לאחר שתזמין את מתנגדי התכנית להשמיע את התנגדותם ותחליט באם לקבל או לדחות ההתנגדויות ולתקן התכנית,
 • ככל שיידרש מקבלת ההתנגדות. על החלטת הוועדה המקומית ותכנית בסמכותה ניתן לערור בפני וועדת הערר המחוזית.
 • לאישור התכנית יש להגיש 4 עותקים מתוקנים ולפרסם שוב את אישור התכנית בעיתונים ובילקוט הפרסומים כמפורט לעיל.