טפסים

הנחיות להגשת טפסים לשלבי תחילת עבודות, מהלך ביצוע ותעודת גמר

קובץ הנחיות

טפסים לתחילת עבודות:

ג-1- הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע

ג-2- הודעה על מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע

ג-3- הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין

ג-4- הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה

ג-6- הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע

ג-7 הצהרת אחראי משנה לביקרות על הביצוע

ג-8- הצהרת אחראי לביצוע שלד

ג-9- הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה

ג-10- הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, פינוי פסולת בניין

ג-12- אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין

ג-13- אחראי לביקורת על הביצוע- בקשה לאישור תחילת עבודות

טפסים לשלב תנאים לביצוע:

ד-1- דיווח אחראי לביקורת על הביצוע על עריכת ביקורת באתר בנייה

ד-2- דיווח אחראי משנה לביקורת על הביצוע לעריכת ביקורת באתר בנייה

ד-3- בקשה לביצוע עבודות הבנייה על פי ההיתר בשלבים

טפסים לשלב תעודת גמר:

ה-1- הצהרת עורך הבקשה

ב-2- הצהרת עורך משנה הנדסת מבנים

ה-3- הצהרת עורך משנה

ה-4 הצהרת מורשה נגישות

ה-5- הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה

ה-6- הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע

ה-7- אחראי לביקורת על הביצוע- בקשה לקבלת תעודת גמר

הטפסים הבאים מיועדים אך ורק למי שקיבל היתר בנייה לפני תאריך 21.01.2020:

שלבי דיווח לתעודת גמר/טופס 4

כללי:

חוות דעת לקראת טופס 4- נגישות

קנסות מינהליים